Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyyden suojasi on meille tärkeää. Tästä tietosuojaselosteesta saat tietoa mm. siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi Pikkujoulucircukseen liittyvää markkinointia varten.

Tietojen kerääminen verkkosivuilla

Haluamme kehittää verkkosivujamme palvelemaan sinua yhä paremmin. Käytössämme on Google Analytics -palvelu, jonka avulla meille kerääntyy yleistä anonyymia tietoa kävijöiden sivuvierailuista, vierailuajoista sekä sivuilla olevien sisältöjen käytöstä.

Voit halutessasi kieltää yleisten analytiikkatietojen keräämisen Googlen personointiasetuksissa osoitteessa g.co/privacytools sekä valita evästeet, joita annat selaimesi ylläpitää. Lisätietoa Googlen tietojenkeräyksestä analytiikkaa varten saat täältä.

Lomaketäytöt

Pikkujoulucircus − Suomen suurimmat pikkujoulubileet on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Olemme halunneet tarjota tapahtumasta kiinnostuneille helpon tavan ottaa yhteyttä meihin ja kysyä lisää Pikkujoulucircuksesta. Verkkosivuilla vierailleilla onkin ollut useina vuosina mahdollisuus täyttää omat henkilötiedot lomakkeelle meiltä käsin tapahtuvaa yhteydenottoa varten. Oletkin ehkä jättänyt jotain tietoja meille aiempina vuosina tätä kautta.

Alla löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja rekistereissämme otettuasi yhteyttä meihin. Kerromme myös, missä muissa yhteyksissä olemme mahdollisesti yhteydessä sinuun ja tietojen käsittelystä näissä tapauksissa.

Henkilötietojen käsittely asiakas- ja markkinointirekistereissämme

Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Päivitetty 20.5.2022

 1. Rekisterin pitäjä

Jyväskylän Messut Oy
PL 127, 40101 Jyväskylä
info@jklmessut.fi
p. 014 339 8100
Y-tunnus: 0626505-0

 1. Rekisterin nimi

Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä kävijäprofilointi, sähköinen suoramarkkinointi ja markkinoinnin
kohdentaminen. Tietoja käytetään myös kävijälaskentaan ja tapahtumien kehittämiseen.

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu
etu.

Kun rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.

Rekisteröity voi myös antaa suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat
antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (tilanneet uutiskirjeen tai jättäneet yhteystietonsa yhteydenotto/tarjouspyyntölomaketäytön myötä).

Markkinointiviestien tilaamisen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla
jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai
”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen
suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on
omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn
henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen toiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten
asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa
olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.
Suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, joiden
osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on
olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta vain tarpeellisia
tietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoite- ja perustiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:
– suoraan rekisteröidyltä itseltään (sähköinen rekisteröinti tapahtumiin/uutiskirjeen tilaajaksi,
yhteydenotto- ja tarjouspyynnön jättämisen tai sopimuksen teon yhteydessä)

– julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (internet, kaupparekisteri, Asiakastieto)
– rekisteröidyn työnantajan edustajalta (yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt)

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pikkujoulucircuksen uutiskirjeiden tilanneiden tai tarjouspyyntölomakkeen täyttäneiden henkilötietoja käsittelevät vain Jyväskylän Messujen myynti- ja markkinointi. Vain määrätyillä työntekijöillä ja järjestelmän toimittajalla on pääsy rekisterin tietoihin ja tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötiedot kerääntyvät Jyväskylän Messujen asiakas- ja markkinointirekisteriin, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käytetään pääasiassa Pikkujoulucircuksen sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää myös sähköpostimarkkinoinnissa Paviljongin muiden tapahtumien yhteydessä, mikäli rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa sähköpostimarkkinoinnin piirissä olevan kiinnostunut hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon
ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita
rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin
rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa
poistamista milloin tahansa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pikkujoulucircuksen yhteydenotot osana markkinointirekisteriä säilytetään Jyväskylän Messut Oy:n palvelimella. Vain määrätyillä työntekijöillä ja järjestelmän toimittajalla on pääsy rekisterin tietoihin, ja
tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja
kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden
johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta
pyynnöstä.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin pitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterin pitäjään tiedon korjaamiseksi.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisterin pitäjälle.